Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym w 2021 roku

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc przejścia na urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18 ust.14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

 

Od 1.01.2021 do 31.12.2021r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być:

niższa od kwoty:

 • 2 100 zł (75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2021 r. w wysokości 2 800 zł),

oraz wyższa od kwoty:

 • 3 155,40 zł (60% z 5 259 zł. tj. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2021).

 

Przykład

Pracownica będzie przebywała  na urlopie wychowawczym od 1.06.2020 do 31.12.2021r. Jest zatrudniona na 1 / 2 etatu zgodnie z umową ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 1 300 zł.

 • od 1 czerwca 2020r. podstawa wymiaru została podwyższona do kwoty 1 950 zł najniższej obowiązującej w 2020r.,
 • od 1 stycznia 2021r. należy jej podwyższyć podstawę wymiaru do kwoty 2 100 zł  najniższej obowiązującej w 2021r.

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego na urlopie wychowawczym

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych od 01.11.2018r. do nadal w wysokości 620 zł. Do 31 października 2018 r. w wysokości: 520 zł.

 

Powrót z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca

Zgodnie z art. 18 ust. 9 ustawy o sus. Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objecie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez cześć miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

Powrót z wychowawczego w trakcie miesiąca a wynagrodzenie

 

 

Za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym pracodawca nie odprowadza składek do ZUS a jedynie je nalicza i wykazuje w imiennym raporcie ZUS RCA, składki te finansowane są przez budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Warunkiem jest złożenie przez pracownika oświadczenia dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz oświadczenia dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Wzór oświadczenia znajdziesz poniżej:

 

Wzory dokumentów

Oznacza to, że jeżeli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym pracownik podejmie zatrudnienie np. na podstawie umowy o pracę lub innej umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń to będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej umowy a nie z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

 

Raport ZUS RCA za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym

Poniżej przykład wypełnienia raportu ZUS RCA w programie płatnik dla ubezpieczonej przebywającej przez cały miesiąc na urlopie wychowawczym gdzie jej podstawa wymiaru na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosi 2 600 zł a podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest w wysokości 620 zł.

Blok IV raportu ZUS RCA zestawienie należnych składek na ubezpieczenie społeczne

 • emerytalne: 2 600 zł x 19,52% = 507,52 zł
 • rentowe: 2 600 zł x 8% = 208,00 zł

Blok V raportu ZUS RCA zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne

 • 620 zł x 9% = 55,80 zł

 

Raport ZUS RCA na urlopie wychowawczym w 2021r.

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments