Ekwiwalent za pół etatu w 2021 roku

Współczynnik urlopowy dla pół etatu w 2021 roku wynosi 10,50

Przy nabyciu prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie ma znaczenia w jakim trybie została rozwiązana umowa o pracę, nie wyłączając rozwiązania umowy w trybie art. 52 K.p. tzw. dyscyplinarka

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

  • dla 1/1 etatu   21,00
  • dla 3/4 etatu   15,75
  • dla 1/2 etatu   10,50
  • dla 1/3 etatu     7,00
  • dla 1/4 etatu     5,25

 

Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu bieżącego roku, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy czy bieżący. Jeżeli pracownik nabył prawo do ekwiwalentu w 2020r. np. za lata  2019 i 2020 do wyliczenia ekwiwalentu stosujemy współczynnik z 2020 roku.

 

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

 

Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 30 grudnia 2020r. w  tym dniu ustał stosunek pracy i  jednocześnie pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop zaległy za 2019 i bieżący 2020 rok, ale pracodawca wypłaci ekwiwalent dopiero 10 stycznia 2021 Zgodnie z treścią rozporządzenia stosujemy współczynnik urlopowy z roku nabycia prawa do ekwiwalentu (czyli z 2020 roku w którym ustał stosunek pracy) a nie z roku wypłaty ekwiwalentu.

 

Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 31 stycznia 2021 pracownik ma niewykorzystanych kilka dni urlopu z roku 2019 i za styczeń 2020r. Obliczając ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (2019 i 2020r.) stosujemy współczynnik urlopowy z roku nabycia prawa do ekwiwalentu (czyli z roku 2020 w którym ustał stosunek pracy).

 

Ustalamy podstawę ekwiwalentu

  1. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Dotyczy stałego wynagrodzenia określonego w umowie o pracę oraz innych stałych składników wynagrodzenia, takich jak: dodatki funkcyjne, stażowe, stała miesięczna premia regulaminowa (§ 15 rozporządzenia),
  2. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w podstawie ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy. Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej (§ 16 rozporządzenia),
  3. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. Do składników wynagrodzeń należą premie kwartalne lub roczne (§ 17 rozporządzenia).

 

Przykład

Pracownik był zatrudniony do 31.03.2021 w wymiarze 1/2 etatu, pracę świadczył przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, jego wynagrodzenie składa się ze stawki miesięcznej w stałej wysokości w kwocie 1 400 zł oraz zmiennych premii miesięcznych za:

luty 2021r.       – 500 zł
styczeń 2021r.  – 600 zł
grudzień 2020r.– 325 zł

Pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 6 dni urlopu.

Obliczamy średnią z premii zgodnie z § 16 rozporządzenia

500 zł + 600 zł + 325 zł = 1 425 zł : 3 miesiące = 475 zł

Ustalamy podstawę ekwiwalentu

1 400 zł + 475 zł = 1 875 zł

Obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu

1 875 zł : 10,50 = 178,57 zł

Obliczamy ekwiwalent za jedną godzinę urlopu

178,57 zł : 8h = 22,32 zł

Obliczamy  ekwiwalent za niewykorzystane 6 dni  urlopu  wypoczynkowego

48 h ( 6 dni x 8h) x 22,32 zł = 1 071,36 zł

Pracownikowi za 6 dni (48h) niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 1 071,36  zł brutto.

 

Przykład

Pracownik przez cały okres zatrudnienia świadczył pracę w wymiarze pół etatu  aż do 31.03.2021 r. w tym dniu ustało jego zatrudnienie. Otrzymywał wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 1 400 zł. brutto. Obliczamy wysokość ekwiwalentu za niewykorzystane 5 dni (40 godzin) urlopu wypoczynkowego.

Podstawa ekwiwalentu  1 400zł

Obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu

1 400zł : 10,50 = 133,33 zł

(133,33zł : 8h) x 40 h =  666,65 zł

Pracownikowi za 5 dni (40h) niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 666,65 zł brutto.

 

Podstawa ekwiwalentu w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca

Wynagrodzenie określone w umowie o pracę w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu w pełnej wysokości, bez znaczenia jest, że pracownik nie przepracował pełnego miesiąca i nie otrzymał wynagrodzenia w pełnej wysokości (§ 15 rozporządzenia).

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu od 13 stycznia 2021 r. umowa rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 21 stycznia 2021r. Pracownik ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce w wysokości 1 400 zł. Pracownik uprawniony do 20 dni urlopu w skali roku, pracodawca zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu za 1 dzień = 8 h urlopu

Podstawa ekwiwalentu: 1 400 zł

1 400 zł : 10,50 = 133,33 zł

(133,33zł : 8h) x 8h = 133,33 zł

Pracownikowi za 1 dzień (8h) niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 133,33 zł brutto.

 

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy jeden dzień urlopu  równa się 8 godzin

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ekwiwalentu za urlop niepełnoetatowca sygn. GPP–110–4560–92–1/10/PE/RP

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ekwiwalentu za urlop niepełnoetatowca

 

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

 

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu w kolejnym zatrudnieniu

Wysokość współczynnika urlopowego w 2021 roku

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2021 roku

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments