Poradnik – podstawowe informacje na temat delegowania pracowników

Od blisko roku w naszym kraju obowiązują nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników. Nowelizacja wprowadziła znacznie szerszy zakres gwarantowanych warunków zatrudnienia dla pracowników oddelegowanych do pracy w Polsce na okres dłuższy niż rok lub w przypadku złożenia umotywowanego powiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy – 18 miesięcy. Nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług podyktowana jest obowiązkiem wdrożenia do polskiego prawa przepisów unijnej dyrektywy. Jak wygląda delegowanie pracownika w praktyce? Jakie minimalne warunki zatrudnienia przysługują delegowanemu pracownikowi?

 

Oświadczenie o delegowaniu pracownika

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, który zdecyduje się na delegację pracownika na terytorium RP jest złożenie do Państwowej Inspekcji Pracy Oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika. Musi to nastąpić nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi. Takie oświadczenie należy złożyć w języku polskim lub angielskim, w wersji papierowej lub elektronicznej. Przez internet takie oświadczenie możemy złożyć tylko w przypadku , gdy posiadamy podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany. Wówczas cała procedura przeprowadzana jest online – nie musimy nic drukować ani skanować podpisanych dokumentów. Jeśli natomiast zdecydujemy się złożyć oświadczenie w formie papierowej – możemy tego dokonać listownie lub osobiście. Wystarczy pobrać i wypełnić druki wniosków, a następnie dostarczyć je do Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. W sytuacji, gdy którekolwiek dane zawarte w oświadczeniu ulegną zmianie, pracodawca ma zaledwie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany na złożenie o tym zawiadomienia do PIP.

Pracodawca, który chce delegować pracownika na terytorium RP na okres powyżej 12 miesięcy, lecz nie przekraczający 18 miesięcy, musi także złożyć ku temu umotywowane powiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy. Powinno to nastąpić najpóźniej przed upływem 12 miesięcy delegowania.

 

Minimalne warunki zatrudnienia

Pracodawca delegujący pracownika do pracy na terytorium Polski ma obowiązek zapewniania mu odpowiednich warunków zatrudnienia. Po 12 lub 18 miesiącach powinny być one tożsame z tymi, jak gdyby był zatrudniony przez polskiego pracodawcę. Oznacza to zatem, że muszą to być warunki nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu Pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Warto jednak pamiętać, że zapisy te nie obejmują regulacji dotyczących pracowniczych planów kapitałowych czy pracowniczych programów emerytalnych, a także stosowania klauzul o zakazie konkurencji czy zasad i trybu zawierania oraz rozwiązywania umów o pracę.

Pracodawca delegujący pracownika do Polski na okres 12-18 miesięcy (długość okresu zależy od faktu złożenia do Państwowej Inspekcji Pracy umotywowanego powiadomienia) ma obowiązek zapewniania pracownikowi warunków gwarantujących minimalną ochronę. Chodzi tu o przepisy regulujące normy i wymiar czasu pracy oraz okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymiar urlopu wypoczynkowego czy wynagrodzenie za pracę obejmujące wszystkie obowiązkowe składniki wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Oczywiście delegowany pracownik od początku jest objęty także przepisami BHP oraz ochroną pracownic w ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego. W celu uniknięcia patologii, taki pracownik podlega także prawu dotyczącemu zatrudniania młodocianych i dzieci, a także obowiązuje go zasada równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu. Delegowanemu pracownikowi należy się także pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium Polski, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy na lub poza terytorium Polski.

Merytoryczne wsparcie udzielone zostało przez kancelarię KKPR.pl

Usługi frezerskie – frezujemy od dużych produktów jak panele ażurowe, po małe, jak silikonowe uszczelki czy polietylenowe separatory. Od twardego betonu po delikatną pianę PE. Frezujemy.com to wiedza na temat materiałów, zawodowstwo w obsłudze maszyn i powiew kreatywności, które owocują fachowo wykonaną robotą i rosnącym zaufaniem klientów!

Artykuł zewnętrzny

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments