Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego w 2022 r.

Współczynnik służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego. Wartość współczynnika urlopowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w 2022 roku wynosi: 20,92

 

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • Dla 1/1 etatu  20,92
 • dla 3 /4 etatu  15,69
 • dla 1 /2 etatu 10,46
 • dla 1 /3 etatu 6,97
 • dla 1 /4 etatu 5,23

 

Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w bieżącym roku kalendarzowym, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy czy bieżący. Przykładowo jeżeli pracownik nabył prawo do ekwiwalentu w 2022r  za lata 2020,2019 stosujemy współczynnik z 2022 roku.

 

Ustalamy podstawę ekwiwalentu

 1. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Dotyczy stałego wynagrodzenia określonego w umowie o pracę oraz innych stałych składników wynagrodzenia, takich jak: dodatki funkcyjne, stażowe, stała miesięczna premia regulaminowa (§ 15 rozporządzenia),
 2. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w podstawie ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy. Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej (§ 16 rozporządzenia),
 3. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. Do składników wynagrodzeń należą premie kwartalne lub roczne (§ 17 rozporządzenia).

 

Przykład

Pracownik niepełnosprawny, korzystający ze skróconej normy czasu pracy  był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i świadczył pracę po 7 godziny dziennie, w okresie od 01.12.2021 r. do 28.02.2022 r. Jego  wynagrodzenie określone było w stawce miesięcznej w stałej wysokości 3 000 zł brutto. Pracownikowi pozostało 5 dni niewykorzystanego urlopu (5 dni x 7 h = 35 godzin).

Obliczamy wysokość wynagrodzenia za jeden dzień

 • 3 400 zł : 20,92 = 162,52 zł

Obliczamy wynagrodzenie za 1 godzinę pracy

 • 162,52 zł : 7 godzin pracy = 23,22 zł

Ustalamy liczbę godzin urlopu

 • 5 dni urlopu X 7 godzin pracy = 35 h

Obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

35 h x 23,22 zł = 812,70 zł

Pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop w kwocie 812,70 zł brutto

 

Czas pracy niepełnosprawnych w 2022 roku

 

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ekwiwalentu za urlop niepełnoetatowca

 

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Dla pracownika niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy norma dobowa równa się 7 godzin. Ustalając ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy przy obliczaniu wynagrodzenia za jeden dzień obniżyć współczynnik ekwiwalentowy stosownie do wymiaru czasu pracy, a następnie tak ustalone wynagrodzenie za jeden dzień podzielić przez 7, gdyż norma dobowa pracownika niepełno etatowego wynosi 7 godzin, a jedynie wymiar czasu pracy tej grupy pracowników jest niższy niż 7 godzin.

 

Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 31.01.2022r. Przysługuje mu ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za 6 dni (42 godzin).Pracownik był zatrudniony na 1/2 etatu pracę świadczył przez 5 dni w tygodniu po 3,5 godziny dziennie, a jego pensja składa się ze stawki miesięcznej w stałej wysokości w kwocie 2 000 zł brutto, oraz zmiennych premii miesięcznych:
grudzień 2021r. – 500 zł
listopad 2021r. – 600 zł
październik 2021r. – 400 zł

Do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop ze zmiennych składników przyjmujemy przeciętną wysokość premii miesięcznych (należy pamiętać że  pod uwagę bierzemy składniki z trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym ustalana jest kwota ekwiwalentu):

500 zł + 600 zł + 400 zł = 1 500 zł

1 500 zł : 3 miesiące = 500 zł

Ustalamy podstawę ekwiwalentu sumując stałe i zmienne składniki wynagrodzenia:

 • 2 000 zł + 500 zł = 2 500 zł

Obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu:

 • 2 500 zł : 10,46 = 239 zł

Obliczamy ekwiwalent za 1 godzinę urlopu. Ekwiwalent za 1 dzień urlopu dzielimy przez 7 godzin:

 • 239 zł : 7h = 34,14 zł

Ustalamy liczbę godzin urlopu

 • 6 dni urlopu X 7 godzin pracy = 42 h

obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

 • 42h x 34,14 zł = 1 433,88 zł

Pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop w kwocie 1 433,88 zł. brutto

 

Wysokość współczynnika urlopowego w latach 2010 – 2021
rok wysokość współczynnika
2022 20,92
2021 21,00
2020 21,08
2019 20,92
2018 20,92/20,83*
2017 20,83
2016 21
2015 21
2014 20,83
2013 20,92
2012 21
2011 21
2010 21,08

 

 

* 12.11.2018r. został ustanowiony dniem wolnym od pracy, po uwzględnieniu nowego święta współczynnik urlopowy wynosi 20,83 dla całego etatu. Ustawa wprowadzająca nowe święto weszła w życie 08.11.2018r. Czyli od 01.01.2018r do 07.11.2018r. współczynnik wynosił 20,92 a od 08.11 do 31.12.2019r. współczynnik wynosił 20,83

 

 

Podstawa prawna:

 • § 15 – 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments