Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia od 1 stycznia 2022

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy:

1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

2) wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

3) z powodu przebywania w:

a) stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,

b) szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych;

4) wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

 

Za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych powyżej, przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni.

 

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia w wymiarze 91 dni nie dotyczy niezdolności do pracy spowodowanej:

a) gruźlicą lub występującą w trakcie ciąży,

b) oraz powstałą wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

 

I. Niezdolność do pracy powstała jeszcze w trakcie zatrudnienia i trwa nadal po ustaniu zatrudnienia:

Przykład

Pracownica zatrudniona do 30.06.2022 była niezdolna do pracy w okresie od 01.02 do 30.08.2022

  • w okresie zatrudnienia była niezdolna do pracy w okresie od 01.02 do 30.06.2022 (150 dni)
  • niezdolność do pracy przypadająca po ustaniu zatrudnienia od 01.07. do 30.08.2022 (32 dni)

Razem: 182 dni

  • kolejne zwolnienie otrzymała już po ustaniu zatrudnienia na okres od 01.09 do 30.09.2022  (30 dni)

Razem: 212 dni

Pełny wymiar zasiłkowy wynosi w jej przypadku 182 dni, czyli po ustaniu zatrudnienia może wykorzystać jeszcze 32 dni pomimo orzeczonej niezdolności do pracy trwającej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze 62 dni.

 

II. Niezdolność do pracy powstała już po ustaniu zatrudnienia

W przypadku gdy niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia, zasiłek chorobowy będzie przysługiwał gdy niezdolność do pracy będzie trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni.

Zgodnie z art. 7 ustawy zasiłkowej: Zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

  • nie później niż 14 dni od ustania zatrudnienia (w tym soboty, niedziele, święta),
  • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania zatrudnienia, w przypadku choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby

Przykład

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę do dnia 31.03.2022 stała się niezdolna do pracy od dnia 04.04.2022 – może być niezdolna do pracy po ustaniu zatrudnienia przez okres 91 dni.

 

Przykład

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę do 31.05.2022 była niezdolna do pracy w okresie:

  • od 1.02 do 31.05.2022 (120 dni),
  • kolejne zwolnienie otrzymała na okres od 01.06 do 10.08.2022 (71 dni)

Razem: 191 dni ( 120 + 71)  Jeżeli okres zasiłkowy 91 dni po ustaniu zatrudnienia upływa już po wyczerpaniu 182 dni niezdolności do pracy to zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia może być przyznany do pełnego przysługującego wymiaru 182  dniowego. W tym przypadku ZUS wypłaci zasiłek chorobowy za okres po ustaniu zatrudnienia od 01.06.2022 do 01.08.2022 (62 dni)

Razem: 182 dni (120 + 62)

 

Dodatkowo do każdego elektronicznego zwolnienia lekarskiego obejmującego okres po ustaniu zatrudnienia lub wystawionego już po ustaniu zatrudnienia, w celu wypłaty zasiłku  przekazujemy do ZUS formularz ZAS-53.

 

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego.

Przykład

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę na czas określony do 31.07.2022 była niezdolna do pracy w okresie:

  • od 31.01 do 31.07.2022 (182 dni),
  • kolejne zwolnienie otrzymała na okres od 03.08 do 10.08.2022

 

Równoczesne zatrudnienie na podstawie kilku umów o pracę

Punkt 46. Komentarza ZUS do ustawy:  91-dniowego okresu prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego nie stosuje się w przypadku równoczesnego zatrudnienia pracownika u wielu pracodawców i następnie rozwiązania stosunku pracy z jednym z nich, tytuł ubezpieczenia chorobowego nie ustaje. Oznacza to, że należy ustalić jeden okres zasiłkowy zarówno dla trwającej umowy o pracę, jak i dla umowy o pracę, która się zakończyła.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments