Składniki których nie wlicza się do płacy minimalnej

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanego dla danego roku kalendarzowego.

 

Przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę nie uwzględnia się:

  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej – obowiązuje od 01.01.2017 r.
  • dodatku za staż pracy – obowiązuje od 01.01.2020 r.
  • dodatku za szczególne warunki pracy obowiązuje od 01.01.2024 r.

 

Dodatek za staż pracy – dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

 

Dodatek za szczególne warunki pracy – dodatek do wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym lub pracy szczególnie niebezpiecznej, przysługujący pracownikowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę. (definicja z art. 1 pkt 11 obowiązuje od 01.01.2024 r.)

 

Płaca minimalna w 2024 wzrośnie dwa razy

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments