Informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu

Na podstawie Kodeksu pracy art. 177 § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

§  3(1). Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

Zgodnie z powyższym przedłużenie umowy do dnia porodu następuje z mocy prawa i nie ma obowiązku podpisywania kolejnej umowy o pracę na czas określony, ale wystarczy informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu na podstawie zaświadczenia o stanie ciąży przekazanego przez pracownika. Przedłużenia tego nie traktuje się jako zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony i w związku z tym przedłużonej w ten sposób umowy o pracę nie wlicza się do limitu 33+3.

 

Upływ 3 miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni).

Oznacza to, że jeden miesiąc odpowiada czterem tygodniom. Obowiązek przedłużenia umowy do dnia porodu następuje po upływie dwunastu tygodni ciąży. Wyrok SN z 5 grudnia 2012r. I PK 33/02 (OSNP 2004/12/204)

 

Zgodnie z art. 185 Kodeksu pracy, stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.

Przedłużenie umowy do dnia porodu pracownikowi tymczasowemu

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 
Print Friendly, PDF & Email