Skierowanie na okresowe badania lekarskie

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

 

Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

 • cyklicznie wszyscy zatrudnieni pracownicy w terminach wyznaczonych przez lekarza medycyny pracy, wskazanych w orzeczeniu o braku przeciwwskazań do pracy.

 

Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania także:

 • po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,
 • po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

 

Skierowanie na badania lekarskie wydajemy w 3 egzemplarzach: jedno dla placówki medycznej, drugie dla przyszłego pracownika, trzecie umieszczamy w aktach osobowych.

 

Akta osobowe pracownika

 

Skierowanie powinno:

 • określać rodzaj badania profilaktycznego, które ma być wykonane,
 • określać stanowisko pracy, na którym ta osoba ma być zatrudniona – można wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy,
 • zawierać opis warunków pracy – w którym należy zamieścić informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku/stanowiskach – należy wpisać nazwę czynnika/czynników i wielkość/wielkość narażenia.

 

 

Podsumowanie:

 • Koszt badań: na koszt pracodawcy
 • Kiedy: w miarę możliwości w godzinach pracy
 • Wynagrodzenie: za czas nieobecności w pracy spowodowanej badaniami pracownikowi przysługuje wynagrodzenie tak jakby w tym czasie pracował
 • Brak prawa do wynagrodzenia: za czas nieobecności w pracy spowodowanej badaniami lekarskimi których pracownik nie zrealizował z własnej winy wynagrodzenie nie przysługuje
 • Koszty dojazdu na badania: pokrywa pracodawca

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
Print Friendly, PDF & Email