Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Aktualizacja !

Od 1 lipca 2022r. likwidacja ulgi dla klasy średniej

W zamian:

Najważniejsze zmiany od 01 lipca 2022 r.

 • Obniżenie stopy procentowej PIT z 17% na 12% – obniżka będzie obowiązywała od 01.01.2022 r. w zeznaniu rocznym za 2022 będziemy stosowani stawkę 12%
 • Nowa kwota zmniejszająca podatek 300 zł

Skala podatkowa od 1 lipca 2022 roku

Jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników,  płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 

Złożenie wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej może być korzystne jeżeli w rozliczeniu miesięcznym mamy do niej prawo ale już w rozliczeniu rocznym okaże się, że do ulgi prawa nie mamy i z zeznania rocznego wyjdzie dopłata.

Ulga przysługuje osobom zarabiającym:

 • miesięcznie w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł
 • rocznie w przedziale od 68 412zł do 133 692 zł

 

Przykład

Pracownik miesięcznie z umowy o pracę otrzymywał brutto 6 100 zł (73 200 = 12 miesięcy x 6 100zł) i była co miesiąc przez pracodawcę odliczana ulga dla klasy średniej. W takcie roku ten pracownik rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej z której osiągnął dochód roczny 65 000 zł. Ulga dla klasy średniej nie przysługuje ponieważ został przekroczone łącznie przychody w wysokości 133 692 zł

 

Za miesiące, w których podatnik uzyskał w danym zakładzie pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 5 701 zł do 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa).

 

Miesięcznie w wysokości obliczonej według wzoru:

 • dla A wynoszącego co najmniej 5 701zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł

(A x 6,68% – 380,50zł) : 0,17

 • dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

(A x (- 7,35%) + 819,08) : 0,17

Gdzie A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze:

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej i
 • spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej na podstawie art. 27

 

 

Ulga dla klasy średniej od stycznia 2022 roku

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 października 2021r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 

Print Friendly, PDF & Email