Wypowiedzenie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

Na podstawie art. 361 Kodeksu pracy, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

 

Skrócenie okresu wypowiedzenia z innych przyczyn niedotyczących pracowników, przykładowo: z przyczyn ekonomicznych, w związku ze zmianami organizacyjnymi, technologicznymi, produkcyjnymi

 

Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

 

 

Skrócenie okresu wypowiedzenia po dokonanym wypowiedzeniu

Zgodnie z art. 36 § 6 Kodeksu pracy, strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę. W praktyce zastosowanie tego przepisu może wyglądać tak, że jeżeli pracodawca jednostronnie skróci okres wypowiedzenia przykładowo do 1 miesiąca to strony zgodnie mogą jeszcze skrócić ten okres przykładowo do 2 tygodni albo tygodnia a nawet do kilku dni. Nie zmienia to sposobu rozwiązania umowy o pracę. Jest to nadal wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę. W takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania.

 

Skrócony okres wypowiedzenia w świadectwie pracy

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email