Zaświadczenie do urzędu pracy o odprowadzanych składkach na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy naliczamy od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, w przypadku przychodów z różnych źródeł obowiązek opłacania składki na FP powstaje wtedy, gdy łączna suma przychodów wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

 

Przykład

Pracownik jest zatrudniony na 1 /2 etatu za wynagrodzeniem 4 000 zł brutto. Niezależnie od wymiaru etatu obowiązkowa w tym przypadku jest składka na FP, wynagrodzenie które otrzymuje jest wyższe od wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2022 roku.

 

Przykład

Pracownik jest zatrudniony równolegle w dwóch firmach „A” i „B

 •  „A” na ½ etatu za wynagrodzeniem miesięcznym brutto 1 900 zł
 • „ B” na ½ etatu za wynagrodzeniem miesięcznym brutto  1 600 zł

Łączne wynagrodzenie przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia, każdy z pracodawców zobowiązany jest do opłacania składki na FP.  Janusz B. zobowiązany jest poinformować pracodawców, iż osiągnął przychód w danym miesiącu wyższy od minimalnego wynagrodzenia. W przypadku gdy Janusz B ukończy 60 lat składki na FP nie będą obowiązkowe.

 

 

Art. 71. 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz

2) w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

 • a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a–105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
 • b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2,
 • d) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • f) wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • g) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c, w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
 • h) był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
 • i) był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

 

Składki na FP opłaca się wyłącznie za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dotyczy to pracownika zatrudnionego na umowę o pracę i osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia od której odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Print Friendly, PDF & Email