Najnowsze artykuły

Urlop ojcowski w świadectwie pracy

Informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim zamieszamy w ust. 5 pkt 3 świadectwa pracy, (nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017 do pobrania TUTAJ) w tej części świadectwa pracy informujemy kolejnego pracodawcę o...

Wzór wniosku o urlop ojcowski

Urlop ojcowski udzielany jest na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.   Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu, urlopu...

Urlop ojcowski po zmianach

Dnia 2 stycznia 2016 zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca urlopu ojcowskiego. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do...