Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego w świadectwie pracy

Możliwe są dwa sposoby ujęcia w świadectwie pracy informacji o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym i urlopie dodatkowym. Oba sposoby ustalania urlopu są prawidłowe.

Pierwszy z nich polega na zsumowaniu podstawowego urlopu wypoczynkowego i urlopu dodatkowego.

Przykład

Pracownik zatrudniony na 1 / 2 etatu uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego oraz 10 dni urlopu dodatkowego świadczył pracę w okresie od 1 lutego 2016 do 30 kwietnia 2016. Należy zsumować urlop podstawowy i wypoczynkowy 26 +10 = 36 dni urlopu

Ustalić wymiar urlopów proporcjonalnie do wymiaru etatu

 1 / 2 etatu x 36 dni = 18 dni urlopu.

oraz proporcjonalnie do okresu przepracowanego w bieżącym roku kalendarzowym
3 / 12 x 18 dni  =  4,50 = 5 dni urlopu

W ust. 4 pkt 1 świadectwa pracy należy ująć łącznie wykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy, przeliczając go na godziny,  

oraz w ust 4 pkt 9 świadectwa pracy należy wpisać informację: „ Pracownik korzystał z dodatkowego urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

 

Drugi sposób polega na oddzielnym wyliczeniu podstawowego i dodatkowego urlopu.

Urlop podstawowy

1/ 2 etatu z 26 dni = 13 dni : 12 miesięcy X 3 miesiące = 3,25 = 4 dni

Urlop dodatkowy

1 / 2 etatu  z 10 dni = 5 dni :12 miesięcy x 3 miesiące = 1,24 = 2 dni

Razem urlop: 4+2 = 6 dni

W ust. 4 pkt 1 świadectwa pracy ujmujemy urlop wypoczynkowy w wymiarze 4 dni, przeliczając go na godziny,

oraz w ust 4 pkt 9 świadectwa pracy odrębnie ujmujemy urlop dodatkowy w wymiarze 2 dni, przeliczając go na godziny, wskazując podstawę jego wykorzystania: „ Pracownik korzystał z dodatkowego urlopu na podstawie art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

 

Dwa powyższe sposoby ustalania urlopu wypoczynkowego są prawidłowe jednak drugi sposób jest czytelniejszy, oraz bardziej korzystny dla pracownika ponieważ zaokrąglając niepełne dni urlopu oddzielnie dla każdego z nich otrzymujemy większą ilość dni.

 

Ustalenie godzinowego wymiaru urlopu dla osoby niepełnosprawnej

  • lekki stopień niepełnosprawności – zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Przykładowo wymiar urlopu podstawowego 26 dni + 10 dni urlopu dodatkowego = 36 dni x 8 godzin = 288 godzin urlopu.

  • umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności –  zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.  Odstępstwem od tej zasady jest gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi  zgodę na 8 godzinny czas pracy( art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy), powyższe nie dotyczy osób zatrudnionych przy pilnowaniu.

Przykładowo wymiar urlopu podstawowego 26 dni + 10 dni urlopu dodatkowego = 36 dni x 7 godzin = 252 godzin urlopu.

 

Z kolei art. 19 ustawy mówi, że osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments