Jakich danych osobowych może żądać pracodawca od pracowników oraz osób ubiegających się o zatrudnienie

Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pracodawca żąda podania danych dotyczących: wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

 

Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 • wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

 

Pracodawca może żądać od pracownika innych danych osobowych niż te wymienione powyżej jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów przykładowo z:

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 • art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2000r. o Krajowym Rejestrze Karnym.

 

Zmiana od 4.05.2019 w kwestionariuszu osobowym oraz w świadectwie pracy nie zamieszczamy imion rodziców.

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments