Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
  • wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

 

 

Pracodawca może żądać od pracownika innych danych osobowych niż te wymienione powyżej jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów przykładowo z:

  • ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
  • art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2000r. o Krajowym Rejestrze Karnym.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym,
  • ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
Print Friendly, PDF & Email