Choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia

Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego w przypadku niezdolności do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

W powyższym przypadku, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi:
1) wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości,
2) wynagrodzenie miesięczne obliczone przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które ubezpieczony będący pracownikiem był obowiązany przepracować w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby jeden dzień. (wynagrodzenie w zmiennej wysokości miesięcznej).

 

Poniższe przykłady zakładają, że pracownik ma prawo do świadczeń z tytułu choroby od pierwszego dnia niezdolności do pracy (bez 30 dniowego okresu wyczekiwania o którym mowa w art. 4 ustawy zasiłkowej).

 

I. Uzupełnienie wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej wysokości

Przykład
Pracownik był zatrudniony od 1 lipca do 31 lipca 2017r. W okresie od 3 do 7 lipca był niezdolny do pracy. Przychód pracownika ustalony jest w stałej miesięcznej stawce wynoszącej 4 800 zł brutto.

1. Obliczamy wynagrodzenie chorobowe
Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi kwota z umowy o pracę w wysokości 4 800 zł brutto
Tak ustaloną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pomniejszamy o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 13,71% (emerytalna 9,76%, rentowa 1,50%, chorobowa 2,45%) art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej.

4 800 zł – 13,71% = 4 141,92 zł. podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego
(4 141,92zł : 30 dni zgodnie z ustawą) x 80% x 5 dni choroby = 552,26 zł wynagrodzenie chorobowe

2. Obliczamy wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
Sposób wyliczenia:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez 30 dni (niezależnie ile dni wypada w danym miesiącu art. 11 ust. 5 ustawy zasiłkowej)
  • otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę dni nieobecności spowodowanej chorobą (liczba dni z zaświadczenia ZUS ZLA popularne L-4),
  • tak obliczoną kwotę wynagrodzenia należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

4 800,00 zł : 30 dni = 160,00 zł
160,00 zł x 5 dni choroby = 800,00 zł
4 800,00 zł – 800,00 zł = 4 000,00 zł wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku (za miesiąc uważa się 30 dni).

 

II. Uzupełnienie wynagrodzenia określonego w zmiennej miesięcznej wysokości

Uzupełnienie wynagrodzenia określonego w zmiennej miesięcznej wysokości polega na podzieleniu wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był zobowiązany przepracować.

Przykład
Pracownik był zatrudniony od 1 czerwca 2017r. W okresie od 19 do 25 czerwca był niezdolny do pracy. Dane do obliczeń:

  • pracownik w czerwcu przepracował 16 dni a powinien przepracować 21 dni 
  • pracownik za przepracowanych 16 dni czerwca otrzyma 1 850 zł

Obliczeń dokonujemy po pomniejszeniu o współczynnik 13,71%

1 850 zł – 13,71% = 1 596,36
1 596,36 zł : 16 dni = 99,77 x 21 dni = 2 095,17 zł podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego

 

Podstawa prawna:

  • art. 37 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, (Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636),
  • art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments