Choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia

Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego w przypadku niezdolności do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia.

 

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

 

W powyższym przypadku, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi:

1) wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości,

2) wynagrodzenie miesięczne obliczone przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które ubezpieczony będący pracownikiem był obowiązany przepracować w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby jeden dzień. (wynagrodzenie w zmiennej wysokości miesięcznej).

 

Komu przysługuje zasiłek chorobowy od pierwszego dnia zatrudnienia

 

Poniższe przykłady zakładają, że pracownik ma prawo do świadczeń z tytułu choroby od pierwszego dnia niezdolności do pracy (bez 30 dniowego okresu wyczekiwania o którym mowa w art. 4 ustawy zasiłkowej).

I. Uzupełnienie wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej wysokości

Przykład

Pracownik był zatrudniony od 1 lipca do 31 lipca 2022r. W okresie od 3 do 7 lipca był niezdolny do pracy. Przychód pracownika ustalony jest w stałej miesięcznej stawce wynoszącej 4 800 zł brutto.

  1. Obliczamy wynagrodzenie chorobowe

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi kwota z umowy o pracę w wysokości 4 800 zł brutto

Tak ustaloną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pomniejszamy o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 13,71% (emerytalna 9,76%, rentowa 1,50%, chorobowa 2,45%) art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej.

4 800 zł – 13,71% = 4 141,92 zł. podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego

(4 141,92zł : 30 dni zgodnie z ustawą) x 80% x 5 dni choroby = 552,26 zł wynagrodzenie chorobowe

 

  1. Obliczamy wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez 30 dni (niezależnie ile dni wypada w danym miesiącu art. 11 ust. 5 ustawy zasiłkowej)

otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę dni nieobecności spowodowanej chorobą (liczba dni z zaświadczenia ZUS e-ZLA), tak obliczoną kwotę wynagrodzenia należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

4 800,00 zł : 30 dni = 160 zł

160 zł x 5 dni choroby = 800 zł

4 800 zł – 800 zł = 4 000 zł wynagrodzenie brutto za przepracowaną część miesiąca.

 

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku (za miesiąc uważa się 30 dni).

 

II. Uzupełnienie wynagrodzenia określonego w zmiennej miesięcznej wysokości

Uzupełnienie wynagrodzenia określonego w zmiennej miesięcznej wysokości polega na podzieleniu wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był zobowiązany przepracować.

 

Przykład

Pracownik był zatrudniony od 1 czerwca 2022r. W okresie od 20 do 24 czerwca był niezdolny do pracy. Dane do obliczeń:

pracownik w czerwcu przepracował 16 dni a powinien przepracować 21 dni.

Pracownik za przepracowane 16 dni czerwca otrzyma 2 850 zł

Obliczeń dokonujemy po pomniejszeniu o współczynnik 13,71%

2 850 zł – 13,71% = 2 459,27

2 459,27 zł : 16 dni = 153,70 x 21 dni = 3 227,70 zł podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego

 

Czas pracy w 2022 roku

Zatrudnienie pracownika w trakcie miesiąca a wynagrodzenie

Kiedy przysługuje wynagrodzenie chorobowe

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments