Test z ustawy zasiłkowej cz. II

Test ze zmian w ustawie zasiłkowej obowiązujących od stycznia 2022

 

Test z ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Test składa się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru.

983

Ustawa zasiłkowa cz. II

Test składa się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru

1 / 100

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanego dalej „ubezpieczeniem chorobowym”, obejmują:

2 / 100

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie:

3 / 100

Do trzydziestodniowego okresu ubezpieczenia chorobowego na podstawie którego nabywamy prawo do zasiłku chorobowego, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła:

4 / 100

Do trzydziestodniowego okresu ubezpieczenia chorobowego na podstawie którego nabywamy prawo do zasiłku chorobowego, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana:

5 / 100

Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej:

6 / 100

Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

7 / 100

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie która stała się niezdolna do pracy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej:

8 / 100

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

9 / 100

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby nie dłużej jednak niż przez:

10 / 100

Jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży, zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez:

11 / 100

Do jednego okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała:

12 / 100

Ubezpieczony obowiązkowo nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego jest to okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy. Czy do okresu zasiłkowego wlicza się niezdolność do pracy przypadającą w okresie 30 dniowego okresu wyczekiwania?:

13 / 100

Pracownik będąc na wakacjach złamał nogę. W okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie przebywał w szpitalu. Jego miesięczny zasiłek chorobowy wyniesie:

14 / 100

Miesięczny zasiłek za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosi:

15 / 100

Pracownik  będąc na wakacjach złamał nogę i był niezdolny do pracy w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 marca 2019 roku. Przez cały okres orzeczonej niezdolności do pracy pracownik przebywał w szpitalu. Pracownik w 2019 roku ukończył 34 rok życia. Jego zasiłek chorobowy wyniesie:

16 / 100

Jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, miesięczny zasiłek chorobowy wynosi:

17 / 100

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia:

18 / 100

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie:

19 / 100

Okresów niezdolności do pracy przypadających  w czasie urlopu wychowawczego:

20 / 100

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez:

21 / 100

Od orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczonemu przysługuje:

22 / 100

Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie wniesiono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowi podstawę do wydania:

23 / 100

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do:

24 / 100

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres:

25 / 100

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi:

26 / 100

O potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej orzeka:

27 / 100

Prawo do zasiłku wyrównawczego ustaje z dniem zakończenia rehabilitacji zawodowej i przesunięcia do innej pracy, nie później jednak niż po:

28 / 100

Prawo do zasiłku wyrównawczego ustaje jeżeli z uwagi na stan zdrowia ubezpieczonego będącego pracownikiem rehabilitacja zawodowa stała się niecelowa. O niecelowości rehabilitacji orzeka:

29 / 100

Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, uprawnionemu do:

30 / 100

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej która w okresie:

31 / 100

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

32 / 100

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

33 / 100

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego, po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej:

34 / 100

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka albo ubezpieczonemu – innemu członkowi najbliższej rodziny, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, z pobierania zasiłku macierzyńskiego, po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej:

35 / 100

W przypadku podjęcia przez matkę dziecka, nieposiadającą tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem:

36 / 100

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu:

37 / 100

Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało wskutek:

38 / 100

Ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu:

39 / 100

Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu przysługuje prawo do:

40 / 100

Ubezpieczona – matka dziecka, może złożyć pisemny wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, w terminie:

41 / 100

W przypadku złożenia przez ubezpieczoną matkę dziecka  pisemnego wniosku nie później niż 21 dni po porodzie o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, ubezpieczona matka dziecka może:

42 / 100

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi:

43 / 100

Miesięczny zasiłek macierzyński w przypadku ubezpieczonej będącej pracownicą, która złożyła wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, o którym mowa w art. 1791 Kodeksu pracy, wynosi:

44 / 100

W przypadku łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu, wysokości zasiłku macierzyńskiego:

45 / 100

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do ukończenia:

46 / 100

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad innym chorym członkiem rodziny. Za innych członków rodziny zgodnie z ustawą zasiłkową, uważa się:

47 / 100

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat w wymiarze:

48 / 100

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat w wymiarze:

49 / 100

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do:

50 / 100

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi:

51 / 100

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres:

52 / 100

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za:

53 / 100

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi:

54 / 100

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi:

55 / 100

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi:

56 / 100

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi:

57 / 100

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi:

58 / 100

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego będącego pracownikiem za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, przez:

59 / 100

Jeżeli w okresie z którego ustalamy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, ubezpieczony będący pracownikiem nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu postawy wymiaru zasiłku chorobowego:

60 / 100

Jeżeli w okresie z którego ustalamy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, ubezpieczony będący pracownikiem nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu postawy wymiaru zasiłku chorobowego:

61 / 100

Jeżeli w okresie z którego ustalamy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, ubezpieczony będący pracownikiem w każdym miesiącu z przyczyn usprawiedliwionych wykonywał pracę przez mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:

62 / 100

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wypłacany zasiłek wyrównawczy:

63 / 100

W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli:

64 / 100

Pracownik do 8 stycznia 2018r. zatrudniony był na cały etat za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej stawce w wysokości 5 000zł, natomiast od 9 stycznia 2018 r. na pół etatu za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej stawce w wysokości 2 500zł. Był niezdolny do pracy w okresie: od 4 do 16 stycznia 2018r. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wynosi:

65 / 100

Pracownik do 31 stycznia 2018r. zatrudniony był na cały etat za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej stawce w wysokości 5 000zł, natomiast od 1 lutego 2018 r. na pół etatu za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej stawce w wysokości 2 500zł. Był niezdolny do pracy w okresie: od 26 stycznia do 4 lutego 2018r. Podstawa wymiaru zasiłku wynosi:

66 / 100

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu:

67 / 100

Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju:

68 / 100

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej:

69 / 100

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca:

70 / 100

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny dochód za okres:

71 / 100

Przewidywaną datę porodu określa:

72 / 100

Datę porodu dokumentuje się:

73 / 100

Przyczynę niemożności wykonywania pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów określa:

74 / 100

Administratorem danych zawartych w Rejestrze Asystentów Medycznych jest:

75 / 100

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przechowuje zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, przez okres:

76 / 100

W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy kod literowy C oznacza:

77 / 100

W zaświadczeniu lekarskim informację o  niezdolności do pracy przypadającej w okresie ciąży podaje się z zastosowaniem kodu literowego:

78 / 100

W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy, na pisemny wniosek ubezpieczonego, nie umieszcza się kodu:

79 / 100

Kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wykonują:

80 / 100

W celu kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego:

81 / 100

W celu kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może skierować ubezpieczonego na:

82 / 100

W celu kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie:

83 / 100

W celu kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może:

84 / 100

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomienie o terminie badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazuje przez:

85 / 100

Zawiadomienie w formie pisemnej o terminie badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przesyłane jest na adres:

86 / 100

Ubezpieczony jest zobowiązany poinformować pracodawcę oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych  o zmianie adresu pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, nie później niż w ciągu:

87 / 100

Zawiadomienie przekazane telefonicznie przez pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o terminie badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma skutek doręczenia, jeżeli:

88 / 100

Jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim:

89 / 100

Jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawia zaświadczenie:

90 / 100

Jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawia zaświadczenie, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydanym w myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o tym fakcie:

91 / 100

Jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim za okres od tej daty zaświadczenie lekarskie traci ważność. Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

92 / 100

Poniesione przez ubezpieczonego koszty przejazdu na badania kontrolne Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca:

93 / 100

Prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej:

94 / 100

Prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Liczbę ubezpieczonych, ustala się według stanu na dzień:

95 / 100

Ubezpieczony, uprawniony do zasiłku macierzyńskiego z więcej niż jednego tytułu, jest obowiązany do:

96 / 100

Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zwrotu bezpodstawnie pobranych zasiłków stanowi tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

97 / 100

Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego przedawnia się po upływie:

98 / 100

Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku chorobowego nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej:

99 / 100

Prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Jeżeli niewypłacenie zasiłku w całości lub w części było następstwem błędu płatnika składek albo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie:

100 / 100

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi:

Twój wynik to

Średni wynik to 59%

0%

 

Poniżej test z ustawy zasiłkowej cz. I, składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Test aktualny na 2022 rok

Test z ustawy zasiłkowej

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments