Wymiar okresu zasiłkowego

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z powodu przebywania w:

 • stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,
 • szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów,

nie dłużej jednak niż przez:

 • 182 dni
 • 270 dni w przypadku gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą (oznaczoną kodem literowym „D”) lub występuje w trakcie ciąży (niezdolność oznaczona kodem literowym „B”).

Do 182 oraz 270 dniowego okresu zasiłkowego wlicza się okres pobierania wynagrodzenia chorobowego przewidzianego w art. 92 Kodeksu pracy

Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy przysługuje w ciągu roku kalendarzowego w wymiarze:

 • do 33 dni,
 • do 14 dni w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia (krótszy 14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika).

 

Niezdolność do pracy w okresie wyczekiwania nie jest wliczana do okresu zasiłkowego

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu, (np.: umowa o pracę),

2) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie (np. umowa zlecenie).

Do powyższych okresów ubezpieczenia chorobowego, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Zwolnienie lekarskie w okresie wyczekiwania

Okresów niezdolności do pracy za które zasiłek chorobowy nie przysługuje nie wliczamy do okresu zasiłkowego

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie:

 • urlopu bezpłatnego,
 • urlopu wychowawczego,
 • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • usprawiedliwionej nieobecności w pracy, o której mowa w art. 632 8 Kodeksu pracy. Przepisu tego nie stosujemy, jeżeli niezdolność do pracy powstała do dnia śmierci pracodawcy i trwa nieprzerwanie po tym dniu.

 

Okresy niezdolności do pracy za które zasiłek chorobowy nie przysługuje wliczamy do okresu zasiłkowego

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy:

 • za cały okres niezdolności do pracy, jeżeli niezdolność ta spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego ubezpieczonego. Okoliczności te stwierdza się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu,
 • spowodowanej nadużyciem alkoholu za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności,
 • wykonywanie w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracy zarobkowej lub wykorzystywanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia,
 • spowodowanej nie podjęciem proponowanej przez pracodawcę innej pracy niezabronionej takim osobom odpowiadającej ich kwalifikacjom zawodowym lub którą mogą wykonywać po uprzednim przeszkoleniu. Dotyczy pracowników odsuniętych od pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments