Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę

Każdą umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron:

  • każda ze stron może zaproponować rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron: pracodawca lub pracownik,
  • nie ma potrzeby podawania przyczyny wypowiedzenia umowy,
  • nie ma obowiązku przyjęcia propozycji rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

 

Zawarcie porozumienia stron jest uzależnione od woli obu stron stosunku pracy

 

Umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron  (art. 30 § 1 pkt. 1 k.p.),

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)  (art. 30 § 1 pkt. 2 k.p.),

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia) (art. 30 § 1 pkt. 3 k.p.),

4) z upływem czasu, na który była zawarta  (art. 30 § 1 pkt. 4 k.p.),

5) rozwiązanie umowy w przypadku odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy i płacy w wypowiedzeniu zmieniającym (art. 42 § 3 k.p.).

 

Limit umów na czas określony

Przyczyny wygaśnięcia umowy o pracę

Informacja o warunkach zatrudnienia

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email