Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy przysługuje w danym roku kalendarzowym w wymiarze:

 • do 33 dni,
 • do 14 dni w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia (krótszy 14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika).

Podstawa wynagrodzenia chorobowego

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące ubezpieczenia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego będącego pracownikiem za okres o którym mowa powyżej, przez liczbę miesięcy, w których to wynagrodzenie zostało osiągnięte.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane w okresie pobierania tego zasiłku.

Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. Z kolei premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne, wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej 1 / 12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Tak ustaloną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pomniejszamy o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości  13,71%  (emerytalna 9,76%, rentowa 1,50%, chorobowa 2,45%).

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi  jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku (za miesiąc uważa się 30 dni).

Przykład

Miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi 4 800,00 zł. Pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym (L-4) od 4 do 10 kwietnia 2016r. Ile wynosi wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, oraz wynagrodzenie chorobowe. Pracownik zatrudniony jest w tej firmie od 17.12.2015r.

1. Ustalamy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za pełne przepracowane miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc powstania niezdolności do pracy (grudzień 2015r. pomijamy niepełny miesiąc)

Styczeń: 4 800 zł

Luty: 4 800 zł                                                     

Marzec: 4 800 zł. + 150 zł dodatek za pracę w godzinach nocnych

Suma: 14 550 : 3 miesiące = 4 850 zł

2. Obliczamy wynagrodzenie chorobowe za okres 4-10 kwietnia 2016 (7 dni) w wysokości 80% podstawy.

4 850 zł -13,71 % = 4 185,07 zł

(4 185,07 : 30 dni zgodnie z ustawą) x 80% x 7 dni (L-4) = 781,21 zł

3. Obliczamy wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

4 800 zł wysokość wynagrodzenia w miesiącu niezdolności do pracy

(4 800,00 zł : 30 dni zgodnie z ustawą) x 7 dni nieobecności  = 1 120,00 zł potrącenie z wynagrodzenia za okres choroby

4 800,00 zł – 1 120,00 zł = 3 680,00 zł wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Od wynagrodzenia za okres choroby odprowadzana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne i podatek.

I dalej:

Obliczamy wynagrodzenie netto do wypłaty

Dane do obliczeń:

 • wynagrodzenie za czas przepracowany: 3 680 zł
 • wynagrodzenie chorobowe: 781,21 zł
 • koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł
 • kwota wolna od podatku: 46,33 zł

1. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne

 • składka emerytalna: 3 680,00 x 9,76 % = 359,17 zł
 • składka rentowa: 3 680,00 x 1,5 % = 55,20 zł
 • składka chorobowa: 3 680,00  x 2,45 % = 90,16 zł

suma: 504,53 zł

2. Obliczamy podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brutto za przepracowaną cześć miesiąca, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika plus wynagrodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy.

3 680 zł – 504,53 = 3 175,47 + 781,21 (wynagrodzenie chorobowe) = 3 956,68 zł

3. Obliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%

3 956,68 x 9% = 356,10 zł

4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą naliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest wynagrodzenie za czas przepracowany + wynagrodzenie za okres choroby minus składki na ubezpieczenie społeczne finansowanie ze środków pracownika minus koszty uzyskania przychodu.

3 680 zł – 504,53 = 3 175,47 + 781,21 (wynagrodzenie chorobowe) = 3  956,68 zł – 111,25 koszty uzyskania przychodu = 3 845 zł

(3 845 zł x 18%) – 46,33 kwota wolna od podatku = 645,77 zł

Otrzymaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy przed odliczeniem składki na ubezpieczeni zdrowotne w wysokości 7,75%

Teraz obliczamy składkę zdrowotną w wysokości 7,75%.

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi : 3 956,68 zł
 • 3 956,68 zł x 7,75 % = 306,64 zł (wysokość składki zdrowotnej która obniża zaliczę na podatek dochodowy)

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 645,77 zł.
 • Od tego odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75%.

645,77zł  – 306,64 zł = 339,13 zł. = 339 zł (podatek do wpłaty do US)

5. Obliczamy wynagrodzenie netto do wypłaty

Wynagrodzenie za czas przepracowany + wynagrodzenie chorobowe – składki na ubezpieczenie społeczne – składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% – zaliczka na podatek dochodowy do wpłaty do US = netto do wypłaty.

3 680 zł + 781,21 zł – 504,53 zł – 356,10 zł – 339,00 zł = 3 261,58 zł netto do wypłaty

Powyższe obliczenie prezentuje stawki procentowe na ubezpieczenie (ZUS) które pracownik finansuje ze swojego wynagrodzenia. Oprócz powyższych kwot należy dodać kwoty na ubezpieczenie które finansuje dodatkowo pracodawca za pracownika. O stawkach procentowych i źródle finansowania składek w podziale na pracownika i pracodawcę pisałam TUTAJ

I dalej:

 • składka emerytalna:  3 680 zł x 9,76 % = 359,17 zł
 • składka rentowa:  3 680 zł x 6,50 % = 239,20 zł
 • składka wypadkowa: 3 680 zł x 1,80 % = 66,24 zł
 • składka na FP: 3 680 zł x 2,45 % = 90,16 zł
 • składka na FGŚP: 3 680 zł x 0,10 % = 3,68 zł

Powyższe kwoty finansuje z naszego wynagrodzenia pracodawca które wraz z kwotami finansowanymi przez pracownika ujmuje:

 • w raportach imiennych ZUS RCA – składki emerytalne, rentowe, chorobową, wypadkowa, zdrowotną,
 • bezpośrednio na DRA – składki na FP i FGŚP
 • w raporcie imiennym ZUS RSA – ujmujemy okres za który zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe oraz wysokość tego wynagrodzenia.
Print Friendly, PDF & Email

3
Dodaj komentarz

avatar
2 Wątki komentarzy
1 Odpowiedzi
0 Obserwujący
 
Najwięcej reakcji na komentarz
Najciekawszy komentarz
3 Autorzy komentarzy
MalwinaJowitaPiotr Autorzy ostatnich komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Malwina
Malwina

Dzięki wielkie, bardzo jasno wytłumaczone.

Piotr
Piotr

Czy jest jakieś wyjaśnienie dlaczego od podstawy wynagrodzenia chorobowego odejmuje się te 13.71%? przecież wynagrodzenie chorobowe nie podlega składkom społecznym to dlaczego jest odejmowana tak kwota? co się z nią dzieje?