Najnowsze artykuły

Regulamin pracy

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulaminu pracy nie wprowadza się jeżeli w powyższym zakresie obowiązują postanowienia układu...

Nagroda jubileuszowa pracownika sam...

Wysokość nagrody jubileuszowej: 1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego; 2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 4) po 35 latach pracy –...

Wyniki kontroli umów cywilnoprawnyc...

Wstępne wyniki ubiegłorocznych kontroli wskazują, że utrzymuje się wysoka skala naruszeń prawa w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, gdy powinna być zawarta umowa o pracę. W ramach kontroli w 2014 r. mających...

Koszty uzyskania przychodu w 2015 r...

Koszty uzyskania przychodu w 2015 r nie ulegają zmianie w stosunku do 2014 r.   przy zatrudnieniu na jednym etacie w miejscu zamieszkania 111,25 zł. miesięcznie111,25 zł x 12 miesięcy = 1 335 rocznie poza miejscem...

Skierowanie do innej pracy

Pracodawca może przenieść (powierzyć) pracownikowi inną pracę pod warunkiem, że spełnia 4 warunki łącznie tj.: wystąpiły uzasadnione potrzeby pracodawcy – przez uzasadnione potrzeby pracodawcy należy rozumieć potrzeby...

Okres przechowywania dokumentacji p...

Dokumentację pracowniczą przechowujemy po ustaniu zatrudnienia przez liczbę lat wskazaną w przepisach, licząc od dnia wystawienia ostatniego dokumentu.   Dokumentacja pracownicza Okres przechowywania Akta osobowe...