Minimalne wynagrodzenie netto na cały etat w 2020 roku

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota wynagrodzenia na cały etat ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • 1 etat           2 600 zł
 • 3 / 4 etatu    1 950 zł
 • 1 / 2 etatu  1 300 zł
 • 1 / 4 etatu       650 zł

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 2 600 zł brutto

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 2 600 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu : 250 zł
 • Kwota wolna od podatku:  43,76 zł
 • Stawka podatku 17%

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika:

 • składka emerytalna: 2 600 zł  x 9,76 % = 253,76 zł
 • składka rentowa: 2 600 zł x 1,5 % = 39 zł
 • składka chorobowa: 2 600 zł  x  2,45 % = 63,70 zł

suma: 356,46 zł

 

II. Obliczamy  podstawę składki i samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 2 600 zł – 356,46 zł = 2 243,54 zł  x 9 % = 201,92 zł

 

III. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 2600 zł – 356,46 zł = 2 243,54 zł – 250 zł = 1 993,54 = 1 994 zł (po zaokrągleniu)
 • 1 994 zł  x  17 % = 338,98 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku: 43,76 zł

 • 338,98 zł – 43,76 zł = 295,22 zł  zaliczka na podatek dochodowy, przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Teraz obliczamy składkę zdrowotną  w wysokości 7,75% podlegającą odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy:

 • 2 243,54 zł x 7,75 % = 173,87 zł

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 295,22 zł.
 • Od zaliczki odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75%.
 • 295,22 zł  – 173,87 zł = 121,35 zł = 121 zł (zaliczka na podatek do wpłaty do US)

 

IV. Obliczamy wynagrodzenie netto (do wypłaty)

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 2 600 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 356,46 zł – składki na ubezpieczenia społeczne: (253,76 zł emerytalne + 39,00 zł rentowe + 63,70 zł chorobowe),
 • 201,92 zł  – składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%)
 • 121 zł – zaliczka na podatek dochodowy.

2 600 zł – 356,46 zł – 201,92 zł – 121 zł = 1 920,62 netto do wypłaty

 

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na  pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2020 r.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%
Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności, od 01.04.2012 do 31.03.2015 wynosiła 1,93% a od 01.04.2015 do 31.03.2018 wynosiła 1,80 % Od 01.04.2018 wynosi: 1,67% do nadal.

Stawki procentowe składek ZUS w 2020 roku są na takim samym poziomie jak w 2019 roku

Stawki składek ZUS za pracowników w 2019

I dalej:

I. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 2 600 zł  x 9,76 % = 253,76 zł
 • składka rentowa: 2 600 zł x 1,5 % = 39 zł
 • składka chorobowa: 2 600 zł  x  2,45 % = 63,70 zł
 • składka zdrowotna:  2 243,54 zł  x 9 % = 201,92 zł

Suma składek finansowanych przez pracownika: 558,38 zł

 

II. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 2 600 zł x 9,76 % = 253,76 zł
 • składka rentowa: 2 600 zł x 6,50 % = 169 zł
 • składka wypadkowa: 2 600 zł x 1,67 % = 43,42 zł
 • składka na FP: 2 600 x 2,45% = 63,70 zł
 • składka na FGŚP: 2 600 zł x 0,10 % = 2,60 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę:  532,48 zł

 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na cały etat w 2020 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 1 920,62 zł
 • podatek dochodowy: 121 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 558,38 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 532,48 zł

 

1 920,62 zł + 121 zł + 558,38 zł + 532,48 zł = 3 132,48 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

 Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób:

2 600 zł (wynagrodzenie brutto) + 532,48 zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 3 132,48 zł

 

Jak wypełnić raport ZUS RCA za pracownika zatrudnionego na cały etat 

Poniżej przykład wypełnienia imiennego miesięcznego raportu ZUS RCA.
Blok III.B Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie społeczne
i blok III.C Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

Minimalne wynagrodzenie netto na pół etatu w 2020 roku

Minimalne wynagrodzenie netto na jedną czwartą etatu w 2020

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments