Minimalne wynagrodzenie netto na 3/4 etatu w 2021 roku

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota wynagrodzenia na cały etat ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • 1 etat           2 800 zł
 • 3 / 4 etatu     2 100 zł
 • 1 / 2 etatu     1 400 zł
 • 1 / 4 etatu        700 zł

 

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 2 100 zł brutto

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 2 100 zł
 • Koszty uzyskania przychodu : 250 zł
 • Kwota wolna od podatku:  43,76 zł
 • Stawka podatku 17%

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • składka emerytalna: 2 100 zł  x 9,76 % = 204,96 zł
 • składka rentowa: 2 100 zł x 1,5 % = 31,50 zł
 • składka chorobowa: 2 100 zł  x  2,45 % = 51,45 zł

suma: 287,91 zł

 

II. Obliczamy  podstawę składki i samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 2 100 zł – 287,91 zł = 1 812,09 zł  x 9 % = 163,09 zł

 

III. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 2100 zł – 287,91 zł = 1 812,09 zł – 250 zł = 1 562,09 = 1 562 zł (po zaokrągleniu)
 • 1 562 zł  x  17 % = 265,54 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku: 43,76 zł

 • 265,54 zł – 43,76 zł = 221,78 zł  zaliczka na podatek dochodowy, przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Teraz obliczamy składkę zdrowotną  w wysokości 7,75% podlegającą odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy:

 • 1 812,09 zł x 7,75 % = 140,44 zł

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 221,78 zł.
 • Od zaliczki odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75%.
 • 221,78 zł  – 140,44 zł = 81,34 zł = 81 zł (zaliczka na podatek do wpłaty do US)

 

IV. Obliczamy wynagrodzenie netto do wypłaty

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 2 100 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 287,91 zł – składki na ubezpieczenia społeczne: (204,96 zł emerytalne + 31,50 zł rentowe + 51,45 zł chorobowe),
 • 163,09 zł  – składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%)
 • 81 zł – zaliczka na podatek dochodowy.

2 100 zł – 287,91 zł – 163,09 zł – 81 zł = 1 568,00 netto do wypłaty

 

Przykład wypełnionej listy płac do edycji do pobrania: TUTAJ

 

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na  pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2021 r.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%

 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności, od 01.04.2012 do 31.03.2015 wynosiła 1,93% a od 01.04.2015 do 31.03.2018 wynosiła 1,80 % Od 01.04.2018 wynosi: 1,67% do nadal.

Stawki procentowe składek ZUS w 2021 roku są na takim samym poziomie jak w 2019 i 2020 roku.

Stawki składek ZUS za pracowników w 2019

I dalej:

I. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 2 100 zł  x 9,76 % = 204,96 zł
 • składka rentowa: 2 100 zł x 1,5 % = 31,50 zł
 • składka chorobowa: 2 100 zł  x  2,45 % = 51,45 zł
 • składka zdrowotna:  1 812,09 zł  x 9 % = 163,09 zł

Suma składek finansowanych przez pracownika: 451,00 zł

 

II. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 2 100 zł x 9,76 % = 204,96 zł
 • składka rentowa: 2 100 zł x 6,50 % = 136,50 zł
 • składka wypadkowa: 2 100 zł x 1,67 % = 35,07 zł
 • składka na FGŚP: 2 100 zł x 0,10 % = 2,10 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę:  378,63 zł

 

Koszt zatrudnienia pracownika na 3/4 etatu w 2021 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 1 568 zł
 • podatek dochodowy: 81 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 451 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 378,63 zł

1 568 zł + 81 zł + 451 zł + 378,63 zł = 2 478,63 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób:

2 100 zł (wynagrodzenie brutto) + 378,63 zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 2 478,63 zł

 

Składkę na Fundusz Pracy naliczamy od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, w przypadku przychodów z różnych źródeł obowiązek opłacania składki na FP powstaje wtedy, gdy łączna suma przychodów wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

 

Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy ze względu na wiek ubezpieczonego

Jak wypełnić raport ZUS RCA za pracownika zatrudnionego na cały etat

Poniżej przykład wypełnienia imiennego miesięcznego raportu ZUS RCA.
Blok III.B Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie społeczne
i blok III.C Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

 

Na jaki numer konta zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika

Od 1 stycznia 2020 roku podatki PIT i VAT wpłacamy na jeden numer rachunku bankowego wygenerowanego samodzielnie. W celu wygenerowania rachunku bankowego należy użyć swojego numeru NIP. Link do generatora TUTAJ 

Przelew opisujemy przykładowo dla stycznia 2021 roku

Symbol formularza: PIT-4R
Okres: 21/M/01   to: rok/miesiąc/styczeń

Minimalne wynagrodzenie netto na pół etatu w 2021 roku

Minimalne wynagrodzenie netto na jedną czwartą etatu w 2021

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments