Minimalne wynagrodzenie netto na jedną czwartą etatu w 2022

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota wynagrodzenia na cały etat ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • 1 etat           3 010 zł
 • 3 / 4 etatu     2 257,50 zł
 • 1 / 2 etatu     1 505 zł
 • 1 / 4 etatu        752,50 zł

 

Aktualizacja od 01 lipca 2022 !

Najważniejsze zmiany od 01 lipca 2022 r.

 • Obniżenie stopy procentowej PIT z 17% na 12% – obniżka będzie obowiązywała od 01.01.2022 r. w zeznaniu rocznym za 2022 będziemy stosowani stawkę 12% od wszystkich przychodów opodatkowanych na skali podatkowej.
 • Nowa kwota zmniejszająca podatek 300 zł

Skala podatkowa od 1 lipca 2022 roku

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 752,50 zł brutto

Dane do obliczeń:

 • Kwota wynagrodzenia brutto: 752,50 zł
 • Koszty uzyskania przychodu  250 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek (złożony PIT-2):  425 zł
 • Stawka podatku 17%
 • Kwota zmniejszająca podatek obowiązująca w roku 2021 potrzebna do obliczenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne 43,76 zł

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne:

 • składka emerytalna: 752,50 zł  x 9,76% = 73,44 zł
 • składka rentowa: 752,50 zł x 1,5% = 11,29 zł
 • składka chorobowa: 752,50 zł  x  2,45% =18,44 zł

suma: 103,17 zł

 

lub w taki sposób jak poniżej:

752,50 zł x 13,71% = 103,17 zł

13,71% = (9,76% + 1,5% + 2,45%)

 

II. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 752,50zł – 103,17zł = 649,33zł – 250zł = 399,33zł = 399 zł (po zaokrągleniu)
 • 399zł  x  17 % = 67,83 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej od podatku)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 425 zł

 • 67,83 zł – 425 zł = 0 zł zaliczka na podatek dochodowy

Jeśli składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika (za m.in. pracownika) jest wyższa od kwoty odpowiadającej kwocie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym 31.12.2021r.) to składka będzie obniżona do tej kwoty. ( art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy w celu ustalenia składki zdrowotnej

 • 67,83 zł – 43,76 zł = 24,07 zł

 

III. Obliczamy  podstawę składki i samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

Zmiana zasad pomniejszania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka nie będzie pomniejszana do kwoty faktycznej zaliczki za dany miesiąc, tylko do kwoty odpowiadającej kwocie zaliczki na podatek dochodowy, obliczanej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31.12.2021 r.

 

 • 67,83 zł – 43,76 zł = 24,07 zł wysokość zaliczki na podatek dochodowy 
 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie i składka zdrowotna wynosi:

752,50 zł – 103,17zł = 649,33 zł x 9% = 58,43 zł = 24.07 zł składkę obniżamy do wysokości zaliczki na podatek dochodowy ustalonej na zasadach obowiązujących na dzień 31.12.2021

 

IV. Obliczamy wynagrodzenie netto

 • Wynagrodzenie brutto: 752,50 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 103,17 zł – składki na ubezpieczenia społeczne (73,44zł emerytalne + 11,29zł rentowe + 18,44zł  chorobowe),
 • 24,07 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
 • 0 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

752,50zł – 103,17zł – 24,07 zł = 625,26 zł netto do wypłaty

 

V. Obliczamy wynagrodzenie netto

 • Wynagrodzenie brutto: 752,50 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 103,17 zł – składki na ubezpieczenia społeczne (73,44zł emerytalne + 11,29zł rentowe + 18,44zł  chorobowe),
 • 24,07 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
 • 0 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

752,50zł – 103,17zł – 24,07 zł = 625,26 zł netto do wypłaty

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na  pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2022 r.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%

Stawki procentowe składek ZUS w 2021 roku są na takim samym poziomie jak w 2019, 2020 i 2021  roku

 

Składkę na Fundusz Pracy naliczamy od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, w przypadku przychodów z różnych źródeł obowiązek opłacania składki na FP powstaje wtedy, gdy łączna suma przychodów wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

 

I dalej:

I. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 752,50zł  x 9,76 % = 73,44 zł
 • składka rentowa: 752,50zł x 1,5 % = 11,29 zł
 • składka chorobowa: 752,50zł  x  2,45 % =18,44 zł
 • składka zdrowotna: 649,33 zł  x 9 % = 24,07 zł obniżona do wysokości zaliczki na podatek

Suma składek finansowanych przez pracownika: 127,24 zł

 

II. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 752,50 zł x 9,76 % = 73,44 zł
 • składka rentowa: 752,50 zł x 6,50 % = 48,91 zł
 • składka wypadkowa: 752,50 zł x 1,67 % = 12,57 zł
 • składka na FGŚP: 752,50 zł x 0,10 % = 0,75 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę: 135,67 zł

 

Koszt zatrudnienia pracownika na jedną czwartą etatu w 2022 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 625,26 zł
 • podatek dochodowy: 0 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 127,24 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 135,67 zł

625,26 zł + 127,24zł + 135,67zł = 888,17 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób:

752,50 zł (wynagrodzenie brutto) + 135,67zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 887,17zł

 

Jak wypełnić raport ZUS RCA za pracownika zatrudnionego na jedną czwartą etatu w 2022 roku

Poniżej przykład wypełnienia imiennego miesięcznego raportu ZUS RCA.
Blok III.B Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie społeczne
i blok III.C Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

Minimalne wynagrodzenie netto na cały etat w 2022 roku

Minimalne wynagrodzenie netto na cały etat w 2022 roku z wpłatą na PPK

Minimalne wynagrodzenie netto na 3/4 etatu w 2022 roku

Minimalne wynagrodzenie netto na pół etatu w 2022 roku

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawa z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments