Umowa o pracę na czas określony

Rodzaje umów o pracę:

 • umowa o pracę na okres próbny,
 • na czas określony albo na
 • czas nieokreślony

 

Umowa na czas określony

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o prace na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekroczyć 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. (Limit 33+3)

 

Limitu 33+3 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy ,
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
 • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

 

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

 

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.  Aktualizacja! Zmiana od 26.04.2023 r. Stosunek pracy nawiązuje się w dniu określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy.

 

 

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Limit umów na czas określony

Limit umów na czas określony po umowie na zastępstwo

Aktualizacja! Wzór umowy obowiązuje do 25.04.2023 r.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 
Print Friendly, PDF & Email