Najnowsze artykuły

Wymiar urlopu na żądanie

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia...

Świadczenie rehabilitacyjne w świad...

Informację o okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego zamieszczamy w ust. 5 pkt 13 świadectwa pracy. Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego zaliczamy do okresu nieskładkowego. Okresy nieskładkowe wymienione zostały...

Ograniczenie podstawy wymiaru zasił...

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając...

Terminy wystawiania zwolnień lekars...

Zaświadczenie lekarskie co do zasady może być wystawione od dnia, w którym przeprowadzono badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania. Ile dni wstecz i ile dni do przodu lekarz  może zapisać okres orzeczonej...

Umowa o pracę na piśmie przed rozpo...

Zgodnie z art. 29 § 2. Umowę o prace zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do...

Podpis ubezpieczonego na zgłoszeniu...

Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) osoba zgłaszana do ubezpieczeń potwierdza własnoręcznym podpisem. W przypadku przekazywania do Zakładu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w...

Czas pracy niepełnosprawnych zatrud...

Przepisy art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych , wyznaczają normy czasu pracy dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na pełen etat, natomiast w przypadku osoby...

Potrącenie alimentacyjne z minimaln...

Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu pracy, z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 1)...

Urlop okolicznościowy po rozwodzie

Wiele wątpliwości Czytelników budzi sytuacja: czy po rozwodzie należy się urlop okolicznościowy w przypadku śmierci byłej teściowej/teścia? Tak. W opisanym powyżej przypadku należy udzielić urlopu okolicznościowego w...

Zmiany w Kodeksie pracy obowiązując...

Od 01.01.2017 zmianie uległy przepisy Kodeksu pracy dotyczące: regulaminu wynagradzania, wydawania świadectw pracy, wprowadzania regulaminu pracy, współodpowiedzialność materialnej pracownika, terminów odwołania do sądu...
Ostatnie komentarze
  • Marian: Witam. Czy okres wyczekiwania 30dni liczy się od daty na um...
  • Monika Ślubowska: Pozdrawiam...
  • Monika: Czy jeżeli zadeklaruje urlop opiekuńczy rozliczany w godzina...
  • Adrian: Jowita Dziekuje za odpowiedz! :)...
  • Anetag: Witam wszystkich. Zwracam sie z serdeczną prośbą do osób, k...
  • Kamil: Pytanie posiadadm dwa PITy 11 od dwóch pracodawców (jeden z...
Losowe artykuły
Termin wypłaty wynagrodzenia Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się przynajmniej raz w miesiącu, w stałym i...
Koszt zatrudnienia pracownika w 201... Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w...
Ustawa z dnia 13 maja 2016 o zmiani... Ustawa z dnia 13 maja 2016r. o zmianie ustawy Kodeks pracy do pobrania w pdf...