Najnowsze artykuły

Okres przechowywania dokumentacji p...

Dokumentację pracowniczą przechowujemy po ustaniu zatrudnienia przez liczbę lat wskazaną w przepisach, licząc od dnia wystawienia ostatniego dokumentu.   Dokumentacja pracownicza Okres przechowywania Akta osobowe...

Czas pracy w 2015 roku

Czas pracy w 2015 roku z podziałem na miesiące. Jednomiesięczny okres rozliczeniowy w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie 40 godzin tygodniowo.   Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni...

Dni ustawowo wolne od pracy w 2015 ...

Zgodnie z art. 1519a § 1 Kp, praca w święta w placówkach jest niedozwolona. Zakaz obejmuje wykonywanie pracy w dniu, który jest świętem. W 2015 dni te przypadają:   1 stycznia (czwartek) Nowy Rok, Świętej Bożej...

Roszczenie o niewypłacony ekwiwalen...

Termin przedawnienia do dochodzenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wynosi 3 lata od daty, w której roszczenie stało się wymagalne, a więc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zgodnie z art. 291 §...

Wynagrodzenie za przepracowaną częś...

1.  Nieprzepracowanie pełnego miesiąca w przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym, wychowawczym lub miał nieobecność nieusprawiedliwioną, oraz w przypadku nawiązania lub rozwiązania...

Wniosek o urlop ojcowski

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego do pobrania TUTAJ Oświadczenie o nie pobieraniu zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego do...

Urlop ojcowski

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z tego uprawnienia w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia, do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się...

Symbole przyczyn niepełnosprawności...

1)    01-U – upośledzenie umysłowe, 2)    02-P – choroby psychiczne, 3)    03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, 4)    04-O – choroby narządu wzroku, 5)    05-R – upośledzenie...

Urlop ojcowski w świadectwie pracy

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z tego uprawnienia w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia, do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się...

Pit-2

Oświadczenie Pit-2 należy złożyć płatnikowi (pracodawcy) przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Z reguły wypełnia się je razem z innymi dokumentami dotyczącymi zatrudnienia. Oświadczenie to obowiązuje na...
Ostatnie komentarze
  • jowita: Prawidłowo jest obliczona wysokość ekwiwalentu:))) Jeżeli...
  • Ewa: Witam,nie wiem czy dobrze obliczyłam ekwiwalent za urlop ,ma...
  • jowita: Art.188. Pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko ...
  • Ania: Witam pracuję na dwie zmiany na całym etacie. Chciałabym wyk...
  • jowita: 1. W tym czasie ewentualny wypadek nie będzie zaliczany do w...
  • marek: Załóżmy, że pracownik w trakcie kończącego się urlopu wychow...
Losowe artykuły
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach... Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc...
Przesunięcie terminu urlopu Obligatoryjne przesunięcie terminu urlopu Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu...
Wynagrodzenie za przepracowaną częś... 1.  Nieprzepracowanie pełnego miesiąca w przypadku, gdy przez część miesiąca...