Kategoria: Akta osobowe

Kopia czy duplikat świadectwa pracy?

W obecnym stanie prawnym wydajemy kopię świadectwa pracy. Nie sporządza się już duplikatu/odpisu. Należy wydać byłemu pracownikowi kserokopię albo wydruk skanu świadectwa pracy opatrzone pieczątką „potwierdzam zgodności kopii z dokumentacją pracowniczą” i podpisem pracodawcy lub osoby upoważnionej przez pracodawcę do wydania kopii dokumentacji pracowniczej.