Najnowsze artykuły

Podpis ubezpieczonego na zgłoszeniu...

Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) osoba zgłaszana do ubezpieczeń potwierdza własnoręcznym podpisem. W przypadku przekazywania do Zakładu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w...

PIT-2 Oświadczenie pracownika dla c...

Oświadczenie PIT-2 należy złożyć płatnikowi (pracodawcy) przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym, z reguły wypełnia się je razem z innymi dokumentami dotyczącymi zatrudnienia. Oświadczenie to obowiązuje na...

Jakich danych osobowych może żądać ...

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do...

Akta osobowe pracownika

Dokumentacja pracownicza, oraz prowadzenie akt osobowych pracowników – zmiany od 2016 r. Kolorem zielonym zaznaczyłam zmiany obowiązujące od 02.01.2016 które mają związek ze zmianą Kodeksu pracy w zakresie likwidacji dodatkowego...

Okres przechowywania dokumentacji p...

Dokumentację pracowniczą przechowujemy po ustaniu zatrudnienia przez liczbę lat wskazaną w przepisach, licząc od dnia wystawienia ostatniego dokumentu.   Dokumentacja pracownicza Okres przechowywania Akta osobowe...