Najnowsze artykuły

Umowa o pracę na piśmie przed rozpo...

Zgodnie z art. 29 § 2. Umowę o prace zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do...

Limit umów na czas określony

Zgodnie z art. 251 § 1 Kodeksu pracy, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami...

Przyczyny wygaśnięcia umowy o pracę...

Zgodnie z art. 63 Kodeksu pracy  umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych. Umowa o pracę wygasa z mocy prawa w skutek określonego zdarzenia bez konieczności dokonywania dodatkowych...

Rodzaje umów o pracę

I. Umowa na okres próbny Maksymalny czas i cel na jaki może zostać zawarta umowa na okres próbny Umowę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego...

Jak liczyć 3 dniowy okres wypowiedz...

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny wynosi: 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni; 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie; 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3...

Przedłużenie umowy do dnia porodu

Zgodnie z art. 177 § 3. Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia...