Sposób ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zmiana zasad pomniejszania składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 roku

Aktualizacja od 01.01.2022 – zgodnie z założeniami Polskiego Ładu od stycznia 2022 brak jest możliwości odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy.

  • Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru składki, składka jest miesięczna i niepodzielna.
  • Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. (art. 27b ust. 2 ustawy a dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Minimalne wynagrodzenie netto na jedną czwartą etatu w 2021

  • Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca z własnych środków ubezpieczony

Stawki składek ZUS za pracowników w 2019

 

Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

  • Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Minimalne wynagrodzenie netto na cały etat w 2021 roku

 

Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w przypadku uzyskiwania przychodów z kilku źródeł

  • W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów osobno.
  • W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje kilka przychodów z jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od każdego z uzyskanych przychodów.

 

Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

 

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zatrudnionych jako niania

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób zatrudnionych jako niania, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawujących opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej stanowi przychód, z zastrzeżeniem, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków budżetu państwa stanowi kwota nie wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym ustalona zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

 

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zatrudnionych jako niania

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych od 01.11.2018r. do nadal w wysokości 620 zł. Do 31 października 2018 r. w wysokości: 520 zł.

 

 Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments