Najnowsze artykuły

Zawartość świadectwa pracy

W świadectwie pracy zamieszczamy informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące: 1) okresu lub okresów zatrudnienia, 2) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania...

Świadczenie rehabilitacyjne w świad...

Informację o okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego zamieszczamy w ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy. Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego zaliczamy do okresu nieskładkowego. Okresy nieskładkowe wymienione zostały w...

Urlop bezpłatny w świadectwie pracy...

Okres urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 § 1 oraz art. 1741 Kodeksu pracy wykazuje się tylko raz w ust. 4 pkt 2 świadectwa pracy. Okresu urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 § 1 oraz art....

Dodatkowy urlop pracownika niepełno...

Możliwe są dwa sposoby ujęcia w świadectwie pracy informacji o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym i urlopie dodatkowym. Oba sposoby ustalania urlopu są prawidłowe. Pierwszy z nich polega na zsumowaniu podstawowego urlopu...

Nieobecność z powodu choroby w świa...

Informację o niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika zamieszczamy w ust. 4 pkt 4 świadectwa pracy. W ust.4 pkt 4 świadectwa pracy „był niezdolny do pracy przez okres…. dni”  informujemy o ilości dni za które...

Urlop ojcowski w świadectwie pracy

Od 2 stycznia 2016 zacznie obowiązuje nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca urlopu ojcowskiego. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do...