Najnowsze artykuły

Dodatkowy urlop pracownika niepełno...

Możliwe są dwa sposoby ujęcia w świadectwie pracy informacji o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym i urlopie dodatkowym. Oba sposoby ustalania urlopu są prawidłowe. Pierwszy z nich polega na zsumowaniu podstawowego urlopu...

Nieobecność z powodu choroby w świa...

Informację o niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika zamieszczamy w ust. 4 pkt 4 świadectwa pracy. W ust.4 pkt 4 świadectwa pracy „był niezdolny do pracy przez okres…. dni”  informujemy o ilości dni za które...

Okresy nieskładkowe w świadectwie p...

W świadectwie pracy należy wykazać wszystkie okresy nieskładkowe, które wystąpiły w trakcie zatrudnienia, u danego pracodawcy. Okresy nieskładkowe wymienione są w art. 7 ustawy o emeryturach i rentach, stanowią katalog zamknięty...

Wymiar czasu pracy w świadectwie pr...

  W świadectwie pracy należy zamieścić  informację, w jakim wymiarze czasu pracy pracownik był zatrudniony. Jeżeli podczas trwania zatrudnienia u danego pracodawcy wymiar zatrudnienia ulegał zmianie, to pracodawca musi...

Podstawa prawna rozwiązania umowy o...

   art. 30 § 1 pkt 1 – na mocy porozumienia stron,  art. 30 § 1 pkt 2 –  przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę lub...