Najnowsze artykuły

Informacja o odprawie emerytalnej w...

Zgodnie z art. 921 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę,...

Okresy nieskładkowe w świadectwie p...

W świadectwie pracy należy wykazać wszystkie okresy nieskładkowe, które wystąpiły w trakcie zatrudnienia, u danego pracodawcy. Okresy nieskładkowe wymienione są w art. 7 ustawy o emeryturach i rentach, stanowią katalog zamknięty...

Wymiar czasu pracy w świadectwie pr...

  W świadectwie pracy należy zamieścić  informację, w jakim wymiarze czasu pracy pracownik był zatrudniony. Jeżeli podczas trwania zatrudnienia u danego pracodawcy wymiar zatrudnienia ulegał zmianie, to pracodawca musi...

Podstawa prawna rozwiązania umowy o...

   art. 30 § 1 pkt 1 – na mocy porozumienia stron,  art. 30 § 1 pkt 2 –  przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę lub...