Najnowsze artykuły

Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego...

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez: 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do...

Kody literowe na zwolnieniu lekarsk...

W zaświadczeniu lekarskim mają zastosowanie następujące kody literowe: kod A – oznaczający niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną...

Stawki składek ZUS w 2016

W 2016 roku w stosunku do 2015 roku nie ulegną zmianie stawki składek na poszczególne ubezpieczenia oraz FP i FGŚP.   Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracownika i...

Maksymalna podstawa składki chorobo...

Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie wynosi w 2016 roku 10 137,50 zł.            (4 055,00 przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku...

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrud...

Rozróżniamy dwa rodzaje niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia: Gdy niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nieprzerwanie również po jego ustaniu. Gdy niezdolność do pracy powstała po ustaniu...

Stawki składek ZUS w 2015

Od 1.04.2015 zmianie ulegnie wysokość stopy procentowej dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczeń nie więcej niż 9 pracowników.    Tabela poniżej przedstawia stawki ZUS które pracodawca  oblicza z naszego wynagrodzenia...